1. Úvod

Tento dokument stanovuje podmínky, za kterých lze přistupovat a používat platformu telemedica, (dále jen telemedica), softwarovou aplikaci SaaS (Software as a Service),která je poskytovaná „tak jak je“ a je spravovaná společností High-Tech Systems & Software SRL, společností s ručením omezeným, která působí podle podmínek zákonů Rumunska se sídlem v Bukurešti, Sektor 1, Bulevardul Bucureștii Noi, č. 25A, zapsaná v Obchodném rejstříku pod č. J40/4847/2012, mající Jedinečný registrační kód 30126940 (dále jen Společnost).

S telemedicínským softwarem, telemedica by HTSS, mohou pacienti kdykoli přistupovat k lékařským službám z jakéhokoli zařízení, což zvyšuje flexibilitu a efektivitu.

Na platformě telemedicíny jsou všechny lékařské služby, které pacienti potřebují, na jedno kliknutí.

Jako lékař si užíváte integrovanou aplikaci, která vám umožní provádět konzultace kdykoli a odkudkoli. S řešením telemedicíny zefektivníte svůj program a činnost při zachování vysoké úrovně kvality nabízených služeb.

Přístup k platformě telemedica je k dispozici za pravidelný poplatek, který musí zákazník platit, aby mohl využívat funkce a služby platformy telemedica. Na základě smlouvy uzavřené se Společností může Zákazník využívat jednu nebo více vlastností telemedica.

Společnost má právo kdykoli změnit obsah tohoto dokumentu, nejnovější verzi lze kdykoli nahlédnout do vyhrazené sekce, přičemž platnou verzí tohoto dokumentu je verze zveřejněná na telemedica k datu podání zprávy. Pokud někdo nesouhlasí se změnou podmínek používání, může kdykoli přestat používat platformu telemedica. Pokračování v používání telemedica po změněných Podmínkách vede k implicitnímu přijetí změněných Podmínek.

Jakýkoli odkaz na jednotné číslo zahrnuje množné číslo a naopak.

 1. Definice
 1. Zákazník:  právnická osoba, která chce využívat funkce telemedica za poplatek; podrobnosti o poplatcích a fakturaci jsou uvedeny níže.
 2. Zástupce zákazníka: zástupce Zákazníka s administrátorskými právy v telemedicíně, který může přidávat, upravovat a spravovat data související s organizací, jejími divizemi, místy, zaměstnanci, pracovním rozvrhem, vytvářet a přidávat uživatele atd.
 3. Uživatel (e): zaměstnance Zákazníka, pro kterého Zástupce Zákazníka vytvořil účet telemedica. Přístup uživatelů k telemedica závisí na vztahu mezi Klientem a Uživatelem a na roli Uživatele v organizaci (ředitel, manažer, zaměstnanec atd.).
 4. Profil: sekce z platformy telemedica, která umožňuje Zástupcům zákazníka a Uživatelům přistupovat, upravovat a aktualizovat jejich osobní a profesní údaje. Přístup ke všem funkcím sekcí profilu může být omezen na některé uživatele v závislosti na roli uživatele v organizaci.

 

 

 1. Smlouva se Společností: smlouva o využívání platformy telemedica uzavřená mezi Zákazníkem a Společností. Zákazník uzavře se Společností právně závaznou smlouvu v souladu s těmito Podmínkami o přístupu a využívání funkcí telemedica (dále jen „Služby“).
 2. Služby:  všechny funkce platformy telemedica, které může společnost nyní nebo v budoucnu zpřístupnit svým Zákazníkům, včetně, ale bez omezení na, přidávání, úpravy, mazání informací týkajících se organizace Zákazníka a/nebo jeho zaměstnanců/spolupracovníků/spolupracovníků / spoločníků atd. (dále jen „Zaměstnanci“) V závislosti na typu přístupu nemusí být některé Služby dostupné Zákazníkovi nebo určitým Uživatelům a/nebo Zástupcům Zákazníka.
 3. Oznámení/Upozornění:  prostředky pro pravidelné informace, výhradně elektronické (e-mail, vyhrazená sekce telemedica) o Službách, další reklamní sdělení Společnosti nebo jakákoli jiná oznámení, která mohou být pro Zákazníky zajímavá. Předvolby týkající se oznámení se provádějí přístupem k možnostem uvedeným ve vyhrazené části nebo kontaktováním společnosti na následující e-mailové adrese: office@htss.ro. Vzdání se přijetí Oznámení neznamená vzdání se přijetí těchto Obchodních podmínek.
 4. Feedback: Hodnocení na základě osobní zkušenosti týkající se platformy telemedica zaslané Zákazníkem, Zástupcem Zákazníka, Uživatelem e-mailem nebo prostřednictvím vyhrazené sekce telemedica.
 5. Osobní data: osobní údaje poskytnuté Zástupcem Zákazníka a/nebo Uživatelem při používání telemedica a jejích Služeb, zpracovávané v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
 6. Nesprávné použití:  používání telemedical způsobem, který je v rozporu s pravidly telemedica, průmyslovými praktikami, platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli jiným způsobem, který může způsobit újmu Společnosti a/nebo jejím spolupracovníkům a/nebo jiným Zákazníkům, Zástupcům zákazníků a/nebo Uživatelům. Kromě ukončení Smlouvy může mít zneužití za následek občanskoprávní nebo trestní odpovědnost odpovědné osoby (osob). Nesprávné použití zahrnuje použití platformy telemedical způsobem, který je v rozporu s platnými zákony, zasílání obscénních, pomlouvačných, výhružných nebo zlomyslných zpětných vazeb / zpráv společnosti a materiálů nebo informací zakázaných platnými zákony.

III. Obecný přístup

 1. telemedica je placená služba Business to Business (B2B), která je dostupná z většiny elektronických zařízení s webovým prohlížečem a stabilním připojením k internetu a je také dostupná jako mobilní aplikace z mobilních zařízení se systémem Android nebo iOS.
 2. Přístup k telemedical a jejím Službám je poskytován pouze těm Zákazníkům, kteří splňují požadavky popsané Společností v jejích materiálech. Jakmile Zákazník získá přístup k telemedica, musí si vytvořit účet pomocí údajů Zástupce zákazníka, který bude mít možnost přidávat uživatele a zřizovat jejich přístupová práva.
  1. Podmínky pro Zákazníka
 3. Aby se organizace mohla stát Zákazníkem, musí splňovat následující podmínky:
 1. a) být právně registrovaným subjektem, který může v případě potřeby prokázat svou registraci u svých vnitrostátních orgánů a rovněž doklad o tom, že má všechna potřebná oprávnění pro svou činnost, pokud je požadováno;
 2. b) Zaplatit požadované poplatky za podmínek popsaných v tomto dokumentu a dohodnutých se Společností;
 3. c) Používat zařízení schopné provozovat telemedica;
 4. d) Přečítat si a odsouhlasit Obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie pro telemedica. Nepřijetí techto podmínek má za následek nemožnost použití telemedica;
 5. e) Poskytnut skutečné údaje pri registraci a jednat v dobré víře ve vztahu se Společností;
 1. Aby byla organizace klientem telemedica, musí postupovat podle níže uvedených kroků:
 1. a) Uhradit poplatky podle pokynů v tomto dokumentu a podle dohody se Společností a jmenovat Zástupce, který se zaregistruje na platformu telemedica;
 2. b) Zaregistrovat se na telemedica, jakmile budete informováni, že registrace je možná. Postup registrace spočívá ve vyplnění údajů požadovaných platformou telemedica, vytvoření hesla a potvrzení účtu (e-mailem). Pro registraci jsou vyžadovány následující osobní údaje: (i) e-mailová adresa; (ii) jméno a příjmení; (iii) pozice v organizaci Zákazníka;
 3. c) Společnost má právo požadovat dodatečné informace nebo osobní údaje, aby zajistila, že zákazník splní kritéria členství.

Tarify a fakturace

 1. Vzhledem k tomu, že telemedicína je službou B2B, jsou její služby poskytovány za úplatu, jejíž hodnota závisí na typu přístupu požadovaného Klientem (Tarif). Společnost a Zákazník určí typ přístupu, příslušný Tarif, podmínky fakturace a platby uzavřením samostatné smlouvy.

Ukončení přístupu k telemedica:

 1. Smlouvu lze kdykoli ukončit: (i) vzájemnou dohodou; (ii) nezaplacením Tarifu a jakýchkoli dalších dodatečných nákladů v platební lhůtě; (iii) porušení Smlouvy, těchto Podmínek a/nebo Zásad ochrany osobních údajů; (iv) dle volby Společnosti v souladu s 30denní výpovědní lhůtou.
 2. IVPravidlátelemedica
 1. Povolená pravidla: Souhlasíte s tím, že:
 • Budete dodržovat všechny platné zákony, včetně, bez omezení, zákonů na ochranu soukromí, zákonů o duševním vlastnictví, zákonů proti spamu, zákonů o kontrole exportu, daňových zákonů, pracovního práva a regulačních požadavků.
 • Budete poskytovat přesné informace a budete je udržovat aktuální.
 • Budete využívat reálná data o vaší organizaci a Zaměstnancích;

a

 • Budete využívat Služby profesionálně a k ostatním účastníkům telemedica se budete chovat férově a civilně.
 1. Nepovolená pravidla: Souhlasíte s tím, že:
 • Nebudete si vytvářet falešnou identitu na platformě, zkreslovat svou identitu nebo vytvářet profil pro nikoho jiného než pro vás (skutečnou osobu) nebo uživatele / zaměstnance organizace, pokud máte oprávnění, a nebudete používat ani se pokoušet používat účet jiné osoby;
 • Nebudete používat telemedica a její služby k tomu, abyste se vyhnuli platným Personálním zákonům a souvisejícím osobním údajům (například nutit Zaměstnance, aby se zapojovali do nechtěných / nezákonných akcí; používat Služby k tomu, abyste se vyhnuli vyplácení bonusů nebo aby bylo pro zaměstnance obtížné / nemožné aby si zaměstnanci plnile cíle/target; vykonávat neoprávněnou kontrolu nad Zaměstnanci a/nebo osobními údaji zaměstnanců atd.);
 • Nebudete vyvíjet, schvalovat ani používat žádný software, zařízení, skripty, roboty ani žádné jiné prostředky či procesy (včetně crawler-u, plugin-u prohlížeče a doplňků prohlížeče nebo jakékoli jiné technologie) pro sběr (scraping) Služeb nebo jiné kopírování profilů a jiných datsouvisejících se Službami.
 • Nebudete kopírovat, používat, zveřejňovat ani distribuovat žádné informace získané z přístupu ke Službám, či už přímo nebo prostřednictvím třetích stran (jako jsou vyhledávače) bez souhlasu telemedica;
 • Nebudete porušovat práva duševního vlastnictví ostatních, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodních tajemství nebo jiných vlastnických práv.;
 • Nebudete porušovat duševní vlastnictví ani jiná práva platformy telemedica, včetně, bez omezení, (i) kopírování nebo distribuce Služeb nebo (ii) kopírování nebo distribuce naší technologie, pokud není vydán pod licencí open-source.
 • Nebudete zveřejňovat obsah s počítačovými viry nebo červy nebo jiným škodlivým kódem.
 • Nebudete naznačovat ani prohlašovat, že jste přidruženi nebo podporováni platformou telemedica bez výslovného souhlasu společnosti (například se prezentujete jako akreditovaný zástupce telemedica).
 • Nebudete pronajímat, půjčovat, obchodovat, prodávat/dále prodávat nebo jinak zpeněžit Služby nebo související data ani k nim nebudete mít přístup bez souhlasu Společnosti.
 • Nebudete vytvářet sekundární odkazy na stránky (deeplinking) na funkce a obsah dostupný na telemedica bez souhlasu společnosti.
 • Nebudete používat roboty ani jiné automatizované metody pro přístup ke Službám, přidávání nebo stahování kontaktů, odesílání nebo přeposílání zpráv.
 • Nebudete sledovat dostupnost, výkon nebo funkčnost Služeb pro konkurenční účely.
 • Nebudete překrývat ani jinak upravovat Služby nebo jejich vzhled (jako např. vkládání položek do Služeb nebo odstraňování, zakrývání nebo skrývání reklamy obsažené ve Službách);
 • Nebudete zasahovat do provozu Služeb ani nepřetěžovat Služby (například spam, odmítnutí služby, viry, škodlivé algoritmy);
 1. Práva k duševnímu vlastnictví
 1. SPOLEČNOST NEMÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM NAHRANÝCH NA TELEMEDICA, JAKÝKOLI ZÁSAH ZA ÚČELEM SLUŽEB BUDE PROVEDEN POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE TO ZÁKAZNÍK DOVOLÍ.
 2. ŽÁDNÝ existující obsah na telemedica nesmí být stahován bez předchozího souhlasu platformy telemedica, s výjimkou obsahu vlastneného Zákazníkem ohledně jeho organizace a Zaměstnanců (tabulky s obchodními údaji, jmény, pozicemi zaměstnanců, obchodními prognózami atd.).
 3. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že telemedica může obsahovat obsah nebo vlastnosti, které jsou chráněny autorským právem, patenty, ochrannými známkami, obchodním tajemstvím nebo jinými vlastnickými právy a zákony. S výjimkou výslovného povolení Společností souhlasíte, že nebudete upravovat, kopírovat, překrývat, shromažďovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla založená na telemedica, včetně jakékoli jejich části jako celku nebo zčásti, s výjimkou případů, kdy výše uvedené platí striktně pro vlastní obsah Zákazníka, který legálně nahraje do telemedica.
 4. Nebudete se zapojovat ani používat data mining, roboty, scraping nebo podobné metody sběru nebo extrakce dat. Pokud je přístup k telemedica zablokován Společností (včetně blokování IP adresy), souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky k zabránění takovému blokování (například maskováním IP adresy nebo používáním proxy IP adresy).
 5. Jakékoli použití telemedica, pokud není výslovně povoleno v tomto dokumentu, je přísně zakázáno. Technologie a software, které podporují telemedica nebo byly distribuovány v souvislosti s telemedica, jsou majetkem společnosti, jejích přidružených společností a partnerů. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, reprodukovat, pokoušet se získávat, prodávat, přidělovat, sublicencovat nebo jakýmkoli způsobem převádět práva, která máte v telemedica. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena Společnosti.
 6. Názvy a loga Společností jsou registrované ochranné známky a ochranné známky společnosti. Produkty jiné Společnosti, stejně jako název služeb a log používaných a zobrazovaných platformou telemedica, mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků, které mohou nebo nemusí podporovat společnost nebo být s ní spojeny nebo mít na ni odkazy. Nic v těchto Obchodních podmínkách ani v telemedica nelze vykládat tak, že implicitně, vyloučením nebo jinak uděluje jakoukoli licenci nebo právo používat kteroukoli z ochranných známek společnosti zobrazených v telemedica bez předchozího písemného souhlasu každého případu. Veškerý goodwill vytvořený používáním ochranných známek společnosti bude výhradně ve prospěch společnosti.
 7. Společnost za žádných okolností nebude žádným způsobem odpovědná za obsah nebo materiály jakékoli třetí strany (včetně Zákazníků, Zástupců zákazníků, Uživatelů), včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití takového obsahu. Souhlasíte s tím, že musí vyhodnotit a nést veškerá rizika spojená s používáním obsahu, včetně spoléhání se na přesnost, úplnost nebo užitečnost takového obsahu.
 8. S ohledem na obsah nebo jiný materiál nahraný na platformu telemedica nebo sdílený s ostatními prohlašujete a zaručujete, že vlastníte všechna práva, tituly a zájmy v tomto obsahu, včetně, bez omezení, všech autorských a reklamních práv.
 9.  Potvrzujete a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace o telemedica poskytnuté společnosti nejsou důvěrné a společnost bude mít právo je bez omezení používat a šířit pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez předchozího upozornění nebo kompenzace.
 1. Ochrana údajů s osobním charakterem
 1. Jakékoli zpracování osobních údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy, způsobem a prostředky stanovenými v Zásadách ochrany osobních údajů.

VII. Postoupení a subdodávky

 1. Společnost může bez vašeho souhlasu postoupit a/nebo zadat subdodavatelské služby třetí straně Služby telemedica.

VII. Důvěrnost

 1. Společnost zachová důvěrnost veškerých informací, které obdrží, s výjimkou případů uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Poskytnuté informace lze zpřístupnit pouze za podmínek zde uvedených.
 2. Bez předchozího písemného souhlasu Společnosti neučiníte žádné veřejné prohlášení, propagaci, tiskovou zprávu nebo jiné sdělení třetím stranám ohledně telemedica a smluvního vztahu se Společností.
 1. Vyšší moc
 1. Žádná ze stran nenese odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění nebo prodlení s plněním svých povinností, pokud bylo toto nesplnění nebo zpoždění způsobeno vyšší mocí.
 2. Strana, která se dovolává vyšší moci, písemně informuje druhou stranu nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne začátku události vyšší moci a je povinna přijmout nezbytná opatření k omezení jejích účinků, pouze pokud taková opatření nejsou moc drahé.
 3. Strana, která se dovolává vyšší moci, rovněž oznámí druhé straně ukončení případu vyšší moci do pěti (5) dnů od ukončení.
 4. Trvá-li případ vyšší moci déle než 15 kalendářních dnů, může kterákoli ze smluvních stran vypovědět smlouvu písemným oznámením druhé smluvní straně bez zásahu soudu a bez jakékoli povinnosti k náhradě škody.
 5. Aby se předešlo pochybnostem, platební povinnosti vyplývající z používání telemedica nejsou ovlivněny vyšší mocí.
 1. Prohlášení a omezení odpovědnosti
 1. Společnost prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění, schválení, kvalifikaci a zkušenosti k provozování a poskytování služeb telemedica.
 2. Používáním platformy telemedica vyjadřujete svou volbu a důvěru ve Společnost a ve služby nabízené Společností.
 3. Musíte zajistit, aby vaše zařízení splňovala specifikace požadované pro provoz telemedica a veškeré náklady s tím spojené nesete vy (kompatibilní zařízení, aktivní připojení k internetu atd.).
 4. Za žádných okolností nesmí být telemedica používána k jiným účelům, než jsou zde uvedené. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem zasahovat do telemedicíny prováděním neoprávněných změn/úprav, přičemž v případě porušení v tomto ohledu nesete plnou odpovědnost za škody.
 5. Společnost bude neustále aktualizovat příslušné informace pro zákazníky / zástupce zákazníků a uživatele.
 6. Berete na vědomí, že společnost nemá žádnou povinnost ověřovat, provozovat a není odpovědná za:
  • správnost nebo pravdivost vámi deklarovaných údajů,
  • obsah, který je publikován / přístupný prostřednictvím telemedica,
  • účinky telemedica na jakoukoli osobu využívající platformu telemedica, včetně Zákazníka a jeho poboček nebo zaměstnanců,
  • interpretace nebo použití obsahu telemedica,
  • akce provedené Zákazníky/Zástupci zákazníků/Uživateli v důsledku přístupu k telemedica
 7. telemedica je k dispozici “tak jak je“, “se všemi vadami” a “jak je k dispozici“.

Společnost výslovně ani implicitně nezaručuje telemedica. telemedica nemá žádnou záruku, včetně záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, spolehlivosti pro jakýkoli konkrétní účel nebo potřebu.

 

 1. Berete na vědomí, že přístup k telemedica může být ukončen nebo může podléhat změnám, protože společnost v takovém případě nenese žádnou odpovědnost.
 2. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za přerušení na telemedica z důvodu vylepšení, údržby, nedostatku internetu nebo jiných scénářů, ve kterých není možné získat přístup k telemedica z důvodů, které společnost nemůže ovlivnit. Žádná z podmínek tohoto dokumentu nemůže být vykládána jako závazek Společnosti k 100% funkčnosti telemedica kdykoli.
 3. Společnost nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou utrpí jakákoli osoba využívající platformu telemedica, ani za nepřímé, zvláštní, náhodné škody vyplývající z používání nebo nemožnosti používat telemedica.
 4. Aby se předešlo pochybnostem, společnost nemůže nést odpovědnost za jakoukoli nepřímou ztrátu nebo škodu (včetně, ale bez omezení na ztrátu zisku nebo příležitosti), škody jakéhokoli druhu, náklady, výdaje nebo nároky na nepřímé škody. příčina), které vy nebo jakákoli třetí strana můžete utrpět v důsledku nebo v souvislosti s plněním jakýchkoli jejích závazků Společností a za škody vyplývající z používání telemedicíny. Souhlasíte s tím, že zprostíte a odškodníte nebo zbavíte odpovědnosti Společnost a její přidružené společnosti, manažery, zaměstnance, ředitele a zástupce odpovědné za jakoukoli ztrátu, škody, výdaje, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, práv, nároků, akcí jakéhokoli druhu a zranění (včetně smrt) vyplývající z nebo v souvislosti s používáním telemedica, jakéhokoli obsahu generovaného uživatelem, jeho připojení k telemedica, porušení těchto podmínek nebo porušení jakýchkoli práv jiných osob.
 5. Používáním telemedica přebíráte odpovědnost za zachování důvěrnosti vašich dat a uživatelů (uživatele a hesla) a za správu přístupu k telemedica a v rozsahu povoleném platnými zákony jste odpovědní za svou telemedicínskou činnost. Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení nebo pokusu o přístup k vašemu účtu bez vašeho souhlasu, neprodleně o tom informujete Společnost.
 1. Řešení sporů
 1. Používání telemedica, uzavírání, plnění a ukončování smlouvy se řídí rumunským právem, které je v případě potřeby doplněno platnou evropskou legislativou.
 2. Jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s používáním telemedica bude vyřešen smírnou cestou na základě podkladů. Pokud se strany nedohodnou, nejpozději do 60 dnů od zahájení bude spor definitivně řešen příslušnými rumunskými soudy, v jejichž jurisdikci se nachází sídlo Společnosti.

XII. Podvodné jednání                                                                          

JAKÝKOLI POKUS O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM JINÝCH UŽIVATELŮ TELEMEDICA ČI POKUS O ZMĚNU OBSAHU TELEMEDICA ČI POKUS O OVLIVNĚNÍ VÝKONU SERVERU, NA KTERÉM TELEMEDICA FUNGUJE, BUDE POVAŽOVÁN ZA PŘEČIN PODVODU A VEDE K ZAHÁJENÍ PRÁVNÍHO ŽALOBY VŮČI ODPOVĚDNÝM.