Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují postupy ochrany osobních údajů telemedicíny, softwarové aplikace SaaS (Software as a Service) (dále jen „telemedica“) poskytované společností High-Tech               Systems & Software SRL, společností s ručením omezeným, která funguje v souladu s legislatívou z Rumunska, se sídlem v Bukurešti, Sektor 1, Bulevardul Bucurestii Noi, č. 25A, zapsaná v Obchodnem rejstříku pod č. J40/4847/2012, s jedinečným registračním kódem 30126940 (dále jen „Společnost“).

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je popsat, jaké osobní údaje Společnost shromažďuje a zpracovává, rozsah a právní základ takového zpracování.

Kromě toho tyto Zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují shromažďované a zpracovávané osobní údaje, rozsah a právní základ takového zpracování Zákazníkem, pokud jde o osobní údaje Zástupce zákazníka a Uživatelů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny, kteří používají platformu telemedica, nebo na jakoukoli osobu, která poskytuje informace/osobní údaje na telemedica nebo Společnosti v souvislosti s telemedica, respektive Zástupcům zákazníků a Uživatelům (dále jen „Subjekt údajů“), jak je uvedeno níže. Přístupem a používáním platformy telemedica souhlasí subjekty údajů se zpracováním svých osobních údajů v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a příslušnými Podmínkami použití.

Aplikované právo” – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (“GDPR“), zákon č. 190/2018 pro implementaci GDPR, příslušná rozhodnutí/pokyny vydané EDPB pro provázení k výkladu ustanovení GDPR a vnitrostátní právní předpisy o zpracování osobních údajů subjektů údajů, pokud nejsou v rozporu s jakékoli ustanovení GDPR. A jakékoli další platné právní předpisy s přihlédnutím k místu sídla Zákazníka a státní příslušnosti Zástupců Zákazníka a Uživatelů.

“Zákazník”: právnická osoba, která chce využívat vlastnosti telemedica a za tímto účelem uzavírá smlouvu se Společností;

“Zástupce Zákazníka”: zástupce Zákazníka s administrátorskými právy na platformě telemedica, který může přidávat, upravovat a spravovat data týkající se organizace, jejích divizí, míst, zaměstnanců, pracovní doby, může vytvářet a přidávat uživatele atd.

“Uživatel (e)”: zaměstnanec (zaměstnanci) Zákazníka, pro kterého Zástupce Zákazníka vytvořil účet na platformě telemedica. Přístup uživatelů na telemedica závisí na vztahu mezi Zákazníkem a uživatelem a na roli tohoto uživatele v rámci organizace (ředitel, manažer, zaměstnanec atd.).

Osobní data” – znamenají jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo jeden či více konkrétních faktorů fyzického, fyziologického, genetického , duševní, ekonomická, kulturní nebo sociální identity dané fyzické osoby.

Provozovateľ” – znamená Společnost/Zákazník, který samostatně nebo společně s dalšími osobami stanoví účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel”- znamená fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem provozovatele. Společnost je Zpracovatelem, pokud pro Zákazníka zpracovává osobní údaje dotčených osob za účelem poskytování asistenčních služeb dle požadavku Zákazníka.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky použití se vzájemně doplňují.

Pojmy psané velkými písmeny, které nejsou definovány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, budou mít význam uvedený v Podmínkách použití.

Jakýkoli odkaz na jednotné číslo zahrnuje množné číslo a naopak.

 1. OBECNÉ ZÁSADY
  1. Přístupem a používáním platformy telemedica subjekty údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a příslušnými Podmínkami používání služeb.
  2. Pokud subjekty údajů nesouhlasí s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami služby, nebudou mít přístup k platformě telemedica a nebudou ji moci používat. Zpracovávané osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně subjektem údajů nebo třetími stranami s předchozím souhlasem subjektem údajů. Pro využití telemedica může být nutné, aby subjekt údajů doplnil některé osobní údaje považované telemedicou za „povinné“, ale subjekt údajů může dobrovolně poskytnout další osobní údaje, které jsou považovány za „nepovinné“.
 1. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ
  1. Bezpečnost osobních údajů má pro Společnost prvořadý význam a Společnost zajišťuje, že shromažďované a zpracovávané osobní údaje jsou uchovávány v bezpečí a nejsou používány pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, v Podmínkách používání služeb a v Zásadách používání souborů cookie.
  2. Společnost zpracovává osobní údaje Zástupců Zákazníka jako Provozovatele za účelem uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a Zákazníkem, aby Zákazník mohl využívat Služby telemedica včetně udržování vztahu s Zákazníkem se (korespondence, upozornění, servisní zásahy atd.), vytvoření účtu Zástupce Zákazníka a personalizace. Zpracování je rovněž nezbytné pro účely oprávněných zájmů (rozvoj telemedica a výzkumu, reklama a marketing, statistiky), které sleduje Společnost nebo třetí osoba nebo dotčená osoba udělil souhlas se zpracováním osobních údajů. Oprávněné zájmy Společnosti při zpracování osobních údajů nepřevažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami dotčené osoby. Zpracováním prostrednictvím telemedica nebudou nijak dotčeny zájmy nebo základní práva a svobody dotčené osoby.

 

 

  1. Shromažďované a zpracovávané osobní údaje:
  2. zástupce zákazníka:
   • jméno, příjmení;
   • datum narození;
   • e-mailová adresa;
   • heslo;
   • pozice v rámci Zákazníka;
   • autentizační údaje a používání služby telemedica;
  3. Vzhledem k tomu, že k telemedica lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče a mobilních zařízení pomocí internetového připojení, mohou být při přístupu a používání telemedica shromažďovány jeden, více nebo všechny níže uvedené osobní údaje:
   • IP adresa;
   • umístění;
   • typ použitého zařízení;
   • čas a datum přístupu;
   • čas strávený na platformě telemedica;
   • návyky přístupu a používání;
   • rychlost internetového připojení;
   • jedinečné identifikační číslo použitého zařízení;
   • zašifrované heslo;
  4. Výše ​​uvedené osobní údaje mohou být zpřístupněny/částečně zpřístupněny/předány třetím osobám za účelem zpracování. Osobní údaje tak mohou být v závislosti na rozsahu sdíleny s jedním, více nebo se všemi z následujících, na základě potřeby znalostí, podle rozsahu:
  5. poskytovatelé služeb (společnosti a fyzické osoby, kteří poskytují služby jménem Společnosti nebo pomáhají Společnosti při provozování telemedica a její činnosti, jako je hosting, technická podpora, analýzy, zákaznická podpora, doručování e-mailů a SMS atd.);
  6. poradci (v případě potřeby mohou zahrnovat právníky, auditory, bankéře a pojistitele);
  7. orgány a jiné osoby (mohou zahrnovat orgány činné v trestním řízení, ústřední nebo místní orgány, dozorové orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo pomáhají chránit práva a bezpečnost dotčené osoby nebo jiných);
  8. jiné společnosti nebo fyzické osoby, v případě postoupení platformy telemedica, převodu činnosti nebo změny kontroly nad Společností.
  9. SPOLEČNOST NEMÁ PŘÍSTUP K DATŮM NAHRÁVANÝM NA TELEMEDICA NEBO UDAJE O UŽIVATELECH, JAKÉKOLI ZÁSAHY ZA ÚČELEM UŽÍVÁNÍ BUDOU PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM ZÁKAZNÍKA. Za tímto účelem bude Společnost zpracovatelem údajů a bude se řídit pokyny Zákazníka, jakýkoli přístup k osobním údajům nahraným do telemedica bude to provedeno v pozici zpracovate, Společnost nebude zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, než je poskytování svých podpůrných služeb Zákazníkovi.
  10. telemedica je hostován poskytovatelem třetí strany, který poskytuje služby cloud, který působí jako dílčí zpracovatel Společnosti. Podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů cloudové služby jsou k dispozici zde _______________.
  11. Ukládání osobních údajů shromažďovaných a zpracovávaných Společností jako provozovatelem nebo zpracovatelem probíhá na serverech Společnosti nebo na serverech dílčího zpracovatele.
 1. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKEM
 1. Zákazník jako Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje Zástupce zákazníka a Uživatelů za účelem splnění zákonné povinnosti, které se na Zákazníka vztahuje, za účelem plnění smlouvy (smluv) uzavřené s subjekty údajů, souhlas nebo oprávněný zájem, jak je uvedeno v jeho vnitřních zásadách.
 2. Lze shromažďovat, zaznamenávat, organizovat, zveřejňovat, upravovat, vyhledávat, konzultovat, uchovávat a nakonec vymazat nebo zničit jeden nebo více z následujících osobních údajů:
   • jméno;
   • datum narození;
   • emailová adresa;
   • heslo;
   • popis práce / pozice v organizaci;
   • údaje o pracovních dnech / pracovním rozvrhu / směnách / produktivitě / době trvání smlouvy s organizací;
   • údaje o zvláštních potřebách dotčené osoby jako člena organizace;
   • fotografie, pokud je poskytnuta profilová fotografie;
   • autentizační a servisní data pro použití telemedica;
   • další podrobnosti nahrané v telemedica.
 3. Vzhledem k tomu, že k telemedica lze přistupovat prostřednictvím prohlížeče a mobilních zařízení, pomocí internetového připojení, může být při přístupu a používání telemedica shromažďován jeden, více nebo všechny níže uvedené osobní údaje:
  • IP adresa;
  • umístění;
  • typ použitého zařízení;
  • čas a datum přístupu;
  • čas strávený na telemedica;
  • návyky přístupu a používání;
  • rychlost připojení k internetu;
  • jedinečné identifikační číslo použitého zařízení;
  • zašifrované heslo.
 4. Osobní údaje budou spolu s dalšími informacemi, které může subjekt udajů zaslat Zákazníkovi v souvislosti s platformou telemedica, budou uloženy na serverech dílčích zpracovatelů. (_________________).
 5. Osobní údaje jsou Zákazníkem zpracovávány pro jednu, několik nebo všechny z následujících oblastí použití:
  • řízení jeho činnosti a plánování změny programu pro uživatele;
  • vytváření a vedení účtů;
  • vytváření a vedení profilů;
  • přidávání a správa uživatelů a jejich dat;
  • informování dotčených osob o jiných subjektech údajů, které se připojily k telemedica nebo ji využívají, oznámení, aktualizace, bezpečnostní výstrahy a podpůrné a administrativní zprávy, pokud je to relevantní;
  • odpověd na žádosti, dotazy, zpětná vazba od subjektu údajů.
 6. Osobní údaje mohou být na základě potřeby znalostí sdíleny s jednou, více nebo všemi následujícími osobami podle rozsahu:
 7. se Zástupcem Zákazníka a ostatními Uživateli Zákazníka – co je viditelné na jejich veřejném profilu;
 8. poskytovatelé služeb (společnosti a jednotlivci, kteří poskytují služby jménem společnosti / Zákazníka nebo pomáhají společnosti / zákazníkovi provozovat telemedica a její podnikání, jako je hosting, technická podpora, analýzy, zákaznická podpora, doručování e-mailů a SMS atd. .);
 9. poradci (v případě potřeby mohou zahrnovat právníky, auditory, bankéře a pojistitele);
 10. orgány a další osoby (mohou zahrnovat donucovací orgány, ústřední nebo místní orgány, dozorové orgány, pokud to vyžaduje zákon nebo pomáhají chránit práva a bezpečnost subjektů údajů nebo jiných osob).

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DOTČENÝCH OSOB
 1. Dotčené osoby si jsou vědomy obecných práv, která mají jako subjekty údajů podle platného práva, konkrétně: právo na informace; právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu; právo na výmaz („právo být zapomenut“); právo na omezení zpracování; právo na přenositelnost údajů; právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; právo podat žalobu u příslušného soudu nebo dozorového úřadu, pokud toto právo stanoví ustanovení platného práva.
 2. Dotčené osoby jsou si vědomy toho, že výše uvedená práva nejsou absolutními právy a akceptují, že některé osobní údaje použité pro daný účel nemohou být vymazány (např. osobní údaje, u kterých existuje povinnost ohlašování úřadům, popř. u kterých existuje povinnost ukladání).
 3. Dotčené osoby mají následující povinnosti:
  • poskytovat pravdivé, přesné a úplné osobní údaje v souladu s formuláři telemedica. Pokud poskytnuté osobní údaje nejsou pravdivé, přesné a úplné nebo byly změněny, mají dotčené osoby povinnost o této záležitosti informovat Provozovatele prostředníctvim telemedica nebo e-mailem na adrese _____________ a poskytnout správné osobní údaje co nejdříve;
  • bude jejich osobní údaje aktualizovat, kdykoli je to nutné;
  • zdržet se zveřejňování obscénních, pomlouvačných, výhružných nebo škodlivých informací, recenzí a hodnocení na Provozovatele, jeho zaměstnancům nebo spolupracovníkům nebo jakémukoli jinému subjektu údajů, jakož i jakýchkoli materiálů nebo informací zakázaných platnými právními předpisy.
 1. Poruší-li subjekt údajů své povinnosti, má Provozovatel právo učinit veškerá zákonná opatření k zajištění návratu k předchozímu stavu (výmaz informací zveřejněných subjektem údajů, zablokování přístupu na telemedica apod.), neboť jakož i odpovědnost dotčené osoby pod sankcí zákona.

 

 

 1. TERMÍN ZPRACOVÁNÍ. VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ S OSOBNÍM CHARAKTEREM
 1. Údaje s osobním charakterem budou uchovávány po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny, po dobu nezbytnou pro poskytování služby telemedica, pro existenci účtu a po dobu nezbytnou pro nahlášení příslušnému úřady. Osobní údaje budou vymazány, když se zákazník odhlásí nebo se subjekt údajů rozhodne odhlásit a smaže svůj účet (platí pro účet zástupce zákazníka i uživatelský účet). Pokud vnitrostátní právní předpisy vyžadují, aby Provozovatel uchovával určité osobní údaje, zejména pokud jde o zaměstnání, bude Provozovatel dodržovat tato ustanovení a osobní údaje budou po tuto dobu uloženy. Pokud se na Zákazníka vztahují takové povinnosti, učiní Provozovatel přiměřené kroky, aby mu v tomto ohledu poskytl pomoc.
 2. Přihlašovací a přihlašovací historie a zvyky budou uloženy po dobu    __ dnů, poté budou smazány.
 1. ZMĚNA TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být Společností kdykoli změněny v důsledku změn právních předpisů nebo úprav telemedica.
  2. Aktualizované zásady ochrany osobních údajů budou zveřejněny na telemedica a vstoupí v platnost po zveřejnění, a jsou tak dostupné subjektům údajů.
  3. Pokračováním v používání telemedica souhlasí subjekty údajů s novými ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů a uvádějí, že si přečetly a přečetly nové Zásady ochrany osobních údajů.

Pokud subjekty údajů nesouhlasí s jedním nebo více současnými nebo budoucími ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů, nebudou mít přístup k telemedica a nebudou ji moci používat.

 1. DISCLAIMER

Subjekty údajů plně chápou a souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje subjektů údajů jsou poskytovány dobrovolně buď Zákazníkem, zástupcem Zákazníka a/nebo Uživatelem a že Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých údajů osobní povahy. Pokud jsou osobní údaje poskytnuty zákazníkem nebo zástupcem zákazníka, subjekt údajů plně rozumí a souhlasí s tím, že zákazník nebo zástupce zákazníka má právo tyto osobní údaje sdělit společnosti a/nebo dílčím zpracovatelům. Společnost nemůže nést odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou subjektu údajů v důsledku zpracování osobních údajů poskytnutých Zákazníkem, Zástupcem Zákazníka a/nebo Uživatelem.